Commissies

Commissie missionair arbeid binnenland

De Commissie Missionaire Arbeid Binnenland heeft de doelstelling om alle inwoners van Serooskerke en toeristen die op (mini)campings, vakantiehuizen e.d. rondom het dorp verblijven op de hoogte te brengen en te houden van de activiteiten en mogelijkheden van onze kerkelijke gemeente. We zien de kerkelijke gemeente als een mogelijkheid om lief en leed met elkaar te delen. Er kan samen gezongen, geleerd, gebeden en gesproken worden. Als je daaraan mee wilt doen, moet je iets (je talenten) en jezelf meebrengen en daar krijg je vervolgens van alles voor terug. De ideale kerk bestaat (nog) niet. De kerk, dat zijn wij! De kerk lijkt soms bureaucratisch geworden met allerlei regels en vormen. We moeten we ons meer op de inhoud richten ofwel: “hoe geef je inhoud aan de woorden die je leest en hoort”. Op deze manier ontmoet je God en elkaar.

De Commissie missionair werk binnenland wil dit bereiken door middel van:
De welkomstdienst. Deze dienst in het voorjaar is speciaal voor mensen die niet (meer) in de kerk komen. Dus een laagdrempelige dienst met koor, beamer, gesprek of andere vormen.
Elk jaar staan we tijdens de Jaarmarkt op de eerste zaterdag van juli in de tuin van de kerk in Serooskerke. Afgelopen jaar waren er kramen die goede doelen promoten en sponsoren. Onze commissie bemande een kraam waarin boeken en kerkelijke attributen te koop werden aangeboden en een kraam met koffie, thee, wafels e.d. Het geld dat daarmee opgehaald wordt, komt ten goede aan de aanwezige goede doelen. Ook was de kerk open en speelde er afwisselend een organist, was er zang of een digitale presentatie.
De openluchtdienst. Deze wordt elk jaar ’s avonds op de zondag na de jaarmarkt gehouden in de tuin van de Johanneskerk.
Elke nieuwe inwoner van Serooskerke krijgt een bezoekje. Met een plantje of bloemetje wordt de betrokkene welkom geheten. Zo mogelijk vertellen we iets over de kerk en haar activiteiten.
Eenmaal per 2 of 3 jaar wordt er een avond georganiseerd voor nieuwe bewoners. Op zo’n avond kunnen de bezoekers kennis maken met elkaar en met ons.
Rondom Kerst krijgen alle adressen in Serooskerke een kerstgroet waarop een overzicht van alle kerstactiviteiten vermeld staat.
We ondersteunen het evangelisatiewerk op de campings zoals dat door een evangelisatiegroep uit Oostkapelle uitgevoerd wordt.
Voorts maken we elk jaar een folder voor de toeristen met een overzicht van de kerkdiensten. Deze folders verspreiden we op campings, mini-campings etc. in de buurt van Serooskerke.
Contactpersoon:
Lia Louwerse
mail: louwersecopy [at] zeelandnet.nl
T 0118-592462

Commissie missionaire arbeid buitenland

De commissie missionaire arbeid buitenland wil namens de kerk gestalte geven aan de opdracht van missionaire arbeid wereldwijd. Dat doet zij door het inzamelen van geld voor diverse projecten van Kerk in Actie, een gezamenlijk project van de ZWO-groepen uit de Classis Delta of een zelf te kiezen doel. Hiertoe worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals twee keer per jaar een goededoelenmarkt, een high tea en een zendingszondag. Een andere taak is het plaatselijk organiseren van de paasgroetenactie die tot doel heeft dat gemeenteleden een bemoedigende kaart schrijven, bestemd voor gevangenen over de hele wereld.

Contactpersoon:
Bert van den Broeke
mail: vdbroeke@zeelandnet.nl
T 06-38893668

Commissie vorming & toerusting

Deze commissie verricht werkzaamheden die in verband staan met het toerusten en opbouwen van de gemeente. Deze werkzaamheden doet zij onder verantwoordelijkheid van en in overleg met de kerkenraden. De commissie zet een programma op waarbij wordt uitgegaan van de volgende onderdelen:

bijbelstudie en gesprekken rondom een bijbelgedeelte
geloofsopvoeding en specifieke vraagstukken hieromtrent
bezinning op actuele maatschappelijke vraagstukken vanuit christelijk perspectief
andere godsdiensten en geloofsbewegingen
het organiseren van een leerhuis
Aan de hand van deze onderdelen worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals:

bezoek doopsgezinde gemeente
een informatieavond met als thema: God tegenkomen in popmuziek’
kerkenpadfietstocht
een informatieavond met als thema: opvoeden moet je durven
Contactpersoon:
Han Lobbezoo
mail: hankie [at] zeelandnet.nl
T 0118-592033
Kerk Xtra 2019-2020 Programmaboekje

Liturgiecommissie

De liturgiecommissie heeft een tweeledige taak:
a. bezinning op vormen van liturgie
b. evaluatie van verschillende vieringen en erediensten
De uitvoering van deze taak omvat de volgende punten met enkele voorbeelden uit de afgelopen jaren.

De liturgiecommissie adviseert de kerkenraad –en zo nodig andere commissies- over alle zaken die met de vormgeving van erediensten en vieringen te maken hebben.
Startzondag
Zondag van de voleinding
Kerkelijke uitvaart
De commissie verzorgt de voorlichting aan de gemeente over eventuele veranderingen via het Mededelingenblad en/of door bijeenkomsten in het kader van Vorming en Toerusting.

Lopend avondmaal
Kerkelijke uitvaart
Aanschaf en gebruik beamer
De commissie kan een rol spelen bij voorbereiding en uitvoering van afzonderlijke erediensten/vieringen.

Muziekdienst
Veertigdagentijd
Advent en kerst
De commissie verricht haar werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van en in overleg met de kerkenraad en doet daarom schriftelijk verslag aan de kerkenraad van haar vergaderingen. De commissie bestaat uit vijf leden. In ieder geval maken de predikant en een eventuele cantor/cantrix deel uit van de commissie.

Contactpersoon
J. de Visser-Davidse
Mail: scriba [at] pkn-serooskerke.nl
T 0118-592665